O przetwarzaniu danych osobowych – po angielsku

O przetwarzaniu danych osobowych – po angielsku

Niniejszy wpis dedykuję czytelnikom zajmującym się prawem, którzy – tak jak ja ostatnio – będą opracowywać umowy, dotyczące m.in. przetwarzania danych osobowych, i którzy zawahają się, gdy przyjdzie pora opracować stosowny paragraf/ustęp/fragment (niepotrzebne skreślić) w angielskiej wersji językowej. Ja takiego tłumaczenia na własne potrzeby dokonałem i chętnie się nim z Wami podzielę.

Przy okazji moich poszukiwań stwierdziłem jednocześnie, że ludzie często poszukują innej angielskiej formułki – zgody na przetwarzanie danych osobowych (głównie do angielskojęzycznych CV). Dla Was, ludzie, też mam coś odpowiedniego 🙂

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Stosowny fragment umowy, w którym jeden podmiot (A) powierza drugiemu podmiotowi (B) przetwarzanie danych osobowych, winien być opracowany w oparciu o treść art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182 ze zm., zwanej dalej Ustawą).

§
1. W ramach niniejszej umowy A (administrator danych osobowych) powierza B przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182 ze zm.), zwanej dalej Ustawą.
2. B będzie przetwarzać dane wyłącznie w następującym zakresie:
3. B będzie przetwarzać dane wyłącznie w następującym celu:
4. B jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełnić wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a Ustawy. W zakresie przestrzegania tych przepisów B ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.

Po angielsku będzie to brzmiało następująco:

§
1a. A shall authorize B to carry out the processing of personal data pursuant to this contract, as defined in the Article 31 of the Act of August 29, 1997 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws of 2014, item 1182, with amendments) (the „Act”).
2. B shall process the data solely within the following scope:
3. B shall process the data solely within the following purpose:
4. B, prior to processing the data, shall be obliged to provide security measures protecting the data filing system, as defined in Articles 36 – 39 of the Act, and to meet the requirements specified in the provisions referred to in Article 39a of the Act. With regard to the observance of these provisions B shall bear the liability as the controller.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Standardowa klauzula:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, potrzebnych w procesie rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).

I hereby agree for processing my personal data, included in my job offer, for the purpose of recruitment (as defined in the Act of August 29, 1997 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws No. 133, item 883).

Klauzula w pełni zgodna z obowiązkiem informacyjnym (art. 24 Ustawy):

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, przez firmę A z siedzibą w Warszawie (02-202) przy ul. Złotego Smoka 13, dla celów rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanych przeze mnie danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia rekrutacji.

I hereby agree for processing my personal data, included in my job offer by the A with its seat in Warsaw, 02-202, at ul. Złotego Smoka 13 for the purpose of recruitment. I acknowledge that I have the right to access and rectify abovementioned personal data, as defined in the Act of August 29, 1997 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws of 2014, item 1182, with amendments). Submitting personal data is voluntary, but necessary to accomplish the recruitment.