Mecenas Jerzy M. Majewski bezpośrednio po studiach, przez sześć lata pracował jako asystent w Instytucie Teorii Państwa i Parawa Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie zajmował się głównie teorią norm i teorią wykładni prawa m.in pod kierunkiem profesorów Zygmunta Ziembińskiego i Janusza Romula. Zdobytą wówczas wiedzę i doświadczenie Mecenas Jerzy M. Majewski z powodzeniem wdraża w praktyce. Pan Mecenas Jerzy M. Majewski uznawany jest powszechnie za specjalistę w dziedzinie wykładni i interpretacji przepisów prawa. Ma to szczególne znaczenie przy konstruowaniu apelacji, skarg kasacyjnych, wniosków i skarg do Trybunału Konstytucyjnegow sprawie zbadania zgodności przepisów prawa z Konstytucją Rzeczypospolitej. Doświadzenie Mecenasa Jerzego M. Majewskiego w tym zakresie zostało docenione przez Naczelną Radę Adwokacką, która w listopadzie 2014 r. powierzyła mu (w ramach dwuosobowego zespołu) opracowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją znowelizowanej treści art. 82 Kodeksu postępowania karnego, przyznającego radcom prawnym uprawnienia obrońców (sprawa jest w toku).