Tak jak w medycenie najważniejsza jest profilaktyka, tak i w rzetelnej obsłudze prawnej najważniejsze jest zapobieganie sporom i procesom sądowym. Dorze skostruowana umowa bądź kontakt handlowy pozwala osiągnąć ten cel. Mecenas Jerzy M. Majewski nie tylko projektuje i opiniuje umowy ale podejmuje się także doradztwa w toku negocjacji kontraktów handlowych. Konstruując umowę – mimo, że strony przy zawieraniu umowy zawsze deklarują dobrą wolę jej rzetelnego wykonania – należy zawsze przewidywać, że strony wejdą w spór co do jej wykonania bądź znajdą się w konflikcie prawnym.

Jedną z metod uniknięcia procesu sądowego przed sądem powszechnym jest umieszczenie w kontrakcie tzw. klauzuli arbitrażowej, czyli umowy nazywanejw polskiej tradycji prawniczej zapisem na sąd polubowny (arbitrażowy). Zapis na sąd polubowny (sąd arbitrażowy) wyłącza kognicję sądu powszechnego i pozwala w razie sporu zaoszczędzić czas i piniądze. Jest tak dlatego, że cechą arbitrażu jest szybkość postępowania, niższe koszty i pełna poufność. Istnieją stałe sądy arbitrażowe ale spór może być poddany także pod rozstrzygnięcie arbitrażu powołanego dokonkretenego stosunku prawnego (sąd ad hoc). Nalezy podkreślić, że wyrok sądu arbitrażowego, po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sądpowszechny (w znacząco uproszczonej procedurze), jest tak samo wykonalny przez komornika jak wyrok sądu powszechnego. Jednakżepostępowanie arbitrażowe ma także swoje niuanse i niebezpieczenstwa. Pan Mecenas Jerzy M. Majewski przez dwanaście lat był Prezesem Stałego Polubownego Sądu Arbitrażowego Wielkopolskiej Izby Przemysłowo Handlowej w Poznaniu (bodaj pierwszego stalego sądu arbitrażowego powstałego po przemianach ustrojowych 1989-go roku). Mecenas Jerzy M. Majewski był wielokrotnie powoływany do składów orzekających sądów arbitrażowych działających zarówno ad hoc jak i w oparciu o własne regulaminy bądź regulamin modelowy UNCITRAL. Obecnie Mecenas Jerzy M. Majewski doraa przy wyborze arbitrażu, projektuje umowy o arbitraż a także podejmuje się funkcji arbitra. W akiej sytuacji ze szczególną uwagą rozważyć nalezy możność bycia arbitrem i ewentialność zaistneinia konfliktu interesów (nie może być arbitrem klient kancelarii, który jest obsługiwany prawnie prez kancelarię).