Działania lobbingowe

Od 2009 r. Mecenas Jerzy M. Majewski jest wpisany na listę wykonujących zaodowo działalność lobbingową, prowadzoną przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Mecenas Jerzy M. Majewski jest obecnie czynnym lobbystą na etapie rządowego procesu legislacyjnego oraz w Sejmie i Senacie. Działania lobbingowe Mecenas Jerzego M. majewskiego koncentrują się wokó sporządania opinii do projektów ustaw, pisania projektów aktów prawnych i poprawek do aktów procedowanych w toku prac legislacyjnych. Mecenas Jerzy M. Majewski prowadząc w swojej Kancelarii Lobbingu i Legislacji projekty lobbingowe, brał udział w posiedzeniach komisji senackich i sejmowych. Od 2009 r. Mecenas Jerzy M> Majewski prowadził projekty:

  • w sprawie ustawy o lobbingu (projekt rządowy upadł zgodnie z postulatami lobbysty);
  • w sprawie zaniechania przez ministra sprawiedliwości likwidacji znaków opłaty sądowej (prace ministerstwa nad projektem zostały wstrzymane zgodnie z celem prowadzonego lobbingu);
  • w sprawie depenalizacji posiadania nieznacznej ilości ziela konopii (lobbing bez powodzenia);
  • w sprawie zaniechania wprowadzenia do kodeksu postepowania cywilnego obowiązku podawania numeru PESEL pozwanego w pierwszym piśmie procesowym (Senat RP przyjął poprawkę zgodną z propozycją lobbysty);
  • w sprawie poselskiego projektu ustawy o postępowaniach dyscyplinarnych wobec osób wykonujących niektóre zawody zaufania publicznego (projekt wycofany);
  • w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, w zakresie sprzeciwu wobec propozycji przyznania radcom prawnym uprawnień obrońców (lobbing prowadzony z upoważnienia Naczelnej Rady Adwokackiej bezskuteczny w toku prac parlamentarnych, obecnie tra postępowanie w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przyjętej nowelizacji, Mecenas Jerzy M. Majewski wchodzi w skład zespołu NAczelnej Rady Adwokackiej opracowującego wniosek).