Projekt komparycji wniosku NRA do TK

Podczas posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 28 marca 2015 r. podjęta zostanie uchwła o zakresie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Uchwała musi wskazywać konkretnie przepisy mające być poddane kontroli Trybunału oraz wzorce kontroli, którym Trybunał ma poddać w toku badania ich zgodności z Konstytucją.

Projekt wniosku opracowany został przez zespół w składzie: adw. Jerzy M. Majewski i adw. Michał Synoradzki. Naczelna Rada Adwokacka uchwałą z dnia 16 stycznia 2015 r. przekazała projekt wniosku do zaopiniowania Doc. drowi hab. Ryszrdowi Piotrowskiemu. Następnie adwokaci Majewski i Synoradzki przygotowali kolejną wersję wniosku z uwzględnieniem opinii Doc. dra Ruszarda Piotrowskiego, który podzielił poglądy autorów wniosku co do legitymacji wnioskowej Naczelnej Rady Adwokackiej oraz zakresu zaskarżenia i wzorców kontroli. Całość wniosku wraz z uzasadnieniem podana będzie do publicznej wiadomości dopiero po posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej i złożeniu wniosku w Trybunale Konstytucyjnym.

Zaspół proponuje następującycy zakres zaskarżenia ustawy (jeśli wniosek rozpatrywany będzie przed 1 lipca 2015 r. badaniu podlegają przepisy ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, jeśli po dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej, kontroli podlegały będą przepisy znowelizowanych ustaw; co zostało uwzględnione w projekcie wniosku):

Naczelna Rada Adwokacka wnosi o uznanie, że:
  • Art. 82 Kodeksu postępowania karnego oraz Art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.  o radcach prawnych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, ze zm.), w  brzmieniu nadanym przez ustawę nowelizacyjną z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1247), są niezgodne z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim pozbawiają samorząd adwokacki wpływu na sprawowanie pieczy nad należytym występowaniem w charakterze obrońcy, a więc nad wykonywaniem zawodu adwokata, przez radcę prawnego oraz z Art. 2 w zw. z tire dziesiątym i piętnastym preambuły do Konstytucji RP a w szczególności zasady rzetelności działania instytucji publicznych i zasady poszanowania tradycji systemu prawnego.
  • Art. 8 ust. 6 ustawy o radcach prawnych w brzmieniu nadanym przez ustawę nowelizacyjną  wymienioną w  punkcie 2.1 jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP przez to, że zezwala na łączenie z pozostawaniem w stosunku pracy wykonywania zawodu przez radców prawnych w innych sprawach aniżeli występowanie w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.
  • Art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 6 ustawy o radcach prawnych oraz art. 82 Kodeksu postępowania karnego w brzmieniu nadanym przez ustawę nowelizacyjną wymienioną w  punkcie 2.1,  są niezgodne z art. 42 ust. 2 Konstytucji RP przez to, że poprzez redefinicję pojęcia zawód radcy prawnego dopuszczają występowanie radcy prawnego w charakterze obrońcy w procesie karnym.
Ponadto Naczelna Rada Adwokacka wnosi:
  • o zbadanie zgodności trybu uchwalenia ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, w zakresie wprowadzenia do niej art. 1 punkt 27, art. 5 punkt 1, art. 5 punkt 4 z zasadami rzetelnej legislacji określonymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej a w szczególności w Art. 112 Konstytucji, które zostały uchwalone przez Sejm bez dochowania trybu wymaganego do ich uchwalenia, określonych w  Rozdziale 4 (art. 81-86) Regulaminu Sejmu RP oraz z naruszeniem zasad określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie “Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100 poz. 908) i Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego (Dz. U. Nr 233 poz. 2319),
  • o zbadanie zgodności całości ustawy z zasadą spójności systemu prawnego w związku z zaniechaniem prawodawczym polegającym na niedostosowaniu  do nowelizowanych przepisów Kodeksu postępowania karnego ustawy Prawo o prokuraturze mimo złożenia w toku prac legislacyjnych takiego zapewnienia przez rząd – co mogło mieć wpływ na decyzję ustawodawcy przy uchwalaniu ustawy.
Naczelna Rada Adwokacka:
  • zwraca się do Trybunału Konstytucyjnego z prośbą aby przy ocenie formy zarzutów określonych w punktach 1, 2 i 3 Trybunał Konstytucyjny zechciał zastosować zasadę falsa demonstratio non nocet.
  • zwraca się do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o rozważenie możliwości skierowania wniosku do rozpoznania w trybie § 26 ust. 1 zdanie drugie Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego, w celu umożliwienia wydania orzeczenia przed dniem 1 lipca 2015 r.
  • wskazuje, że przepisami prawa które przesądzają o tym, że kwestionowane przepisy ustawy dotyczą zakresu działania Adwokatury Polskiej reprezentowanej przez Naczelną Radę Adwokacką są przepisy art. 1 ust 1, art. 3 ust. 1 punkt 1, 2 art. 4 ust. 1 art. 4b ust 1 punkt 1 i art. 58 ust. 1 i ust. 9 Prawa o adwokaturze (Dz.U. 1982 Nr 16 poz. 124).

Powyżej przedstawiony zakres zaskarżenia jest jedynie propozycją powołanego przez Naczelną Radę Adwokacką zespołu d/s opracowania wniosku. Ostateczny zakres zaskarżenia wyznaczy treść przyjętej 28 marca 2015 r. uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej. Projekt wniosku wraz z uzasadnieniem zostanie przekazany Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w poniedziałek 9 marca 2015 r. i udostępniony Członkom Naczelnej Rady Adwokackiej w normalnym trybie.

close

Powołany przez NRA zespół w składzie Adw. Jerzy M. Majewski i Adw. Michał Synoradzki, przekazał 9 marca 2015 r. Prezydium NRA dwa projekty wniosku, które nie są wnioskami „konkurencyjnymi” a są wnioskami komplementarnymi, pozostawiając plenarnemu posiedzeniu Naczelnej Rady Adwkackiej ostateczny wybór zakresu zaskarżenia ustawy.

KANCELARIA   PUBLIKACJE

O JMM

Adwokat Jerzy Marcin Majewski