MacLwaye®

Mec. Jerzy M. Majewski jest obecny w sieci od samego początku. Był pierwszym w Polsce adwokatem, który umieścił w Internecie własną stronę internetową. Do swoistej legendy przeszdł wnisek zgłoszony na posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej aby z tego powodu wszcząć wobec Mec. Jerzego M. Majewskiego postępowanie dyscyplinarne. Wniosek nie przeszdł, bowiem nikt z obecnych wówczas na posiedzeniu Członków NRA nie potrafił wejść do sieci i odnaleźć strony internetowej Pana Mecenasa.

W 2007 r. Mec. Jerzy M. Majewski zawiesił w Internecie witrynę MacLawye®. Początkowo miała to być witryna promująca pośród prawników sprzęt komputerowy firmy Apple, której Pan Mecenas jest wielkim fanem (stąd charakterystyczny nick internetowy Pana Mecenasa Mac-Lawyer). Portal MacLawye® bardzo szybko stał się jednym z bardziej popularnych i rozpoznawalnych portali prawniczych.

Z czaem zaczęła się zmieniac tematyka wpisów i artykułów na MacLawye®’ze. Mec. Jerzy M. Majewski publikował krótkie komentarze, artykuły i poważniejsze opracowania na temat szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Od 2009 r. (kiedy Pan Mecenas zajął się lobbingiem i legislacją) na portalu MacLawye® zaczęły się pojawiać wpisy dotyczące polityki i prawa. Ta różnorodność tematyczna spowodowała, że powstały portale powiązane: Trybuna Sądowa, LOBBINGnews a przez krótki czas, w ramach krytyki reprezentowanego przez Naczelną Radę Adokacką (niewłaściwego zdaniem Pana Mecenasa Jerzego M. Majewskiego) podejścia do kwestii wizerunku adwokatury w Internecie, portal adwokatura.info, swoisty żart w stosunku do Komisjki Komunikacji Społecznej NRA, którym Pan Mecenas udowadniał jak małym nakładem środków mozna polepszyć Serwis Internetowy Adwokatury Polskiej (obecnie już znacząco poprawoiony przez NRA).

Bardzo nieliczny zespółwspół współpracowników Pana Mecenas nie był w stanie zapewnić wysokiego poziomu wszystkich powstałych portali. Stąd decyzja o ich zamknięciu i zmianie sposobu obecności w sieci Pana Macenasa jak i MacLawye®’a.

MacLawye® staje się podstroną firmowej witryny kancelaryjnej Pana Mecnasa Jerzego M. Majewskiego; zaś Pan Mecnenas zapowiada publikacje rzadsze ale w przewidywalnych okresach czasowych. Coś w rodzaju stałego felietonu w Internecie.

(MjM)

Moja publicystyka

Szanwni Państwo,

ponad siedem lat funkcjonowania w sieci doprowadziło mnie do wniosków, które sprawiły, że w połowie ubiegłego roku zamknąłem ostatecznie portale internetowe MacLawye®, Trybuna Sądowa, adwokatura.info oraz LOBBINGnews. Prowadzenie stron internetowych z ambicjami aby stały się rzeczywistymi portalami informacyjnymi w Internecie okazało się – przy tak nielicznym składzie osób ze mną współpracujących i wciąż nie ubywającej liczbie obowiązków zaodowych – po prostu niemożliwe. Jestem (chyba) perfekcjonistą. Widząc, że prowadzone przeze mnie bądź pod moim nadzorem strony przestają odpowiadać standardom jakie sobie zakładałem, nie miałem innego wyboru jak po prostu ich likwidację.

Niemniej jednak od dnia zamkniięcia moich portali zastanawiałem się nad swoją dalszą obecnością w sieci. Ponieważ jako czynny adwokat i lobbysta zachowałem w Internecie informacyjną stronę internetową, postanowiłem MacLawye®’a umieścić jako publicystyczną podstronę firmowej witryny. Sądzę, że zmieni sie także częstotiwość i charakter wpisów. Zamiast pędu do zwiększenia oglądalności (a sam siebie przyłapałem na tym, że stoswałem metody typu chwytliwy tytuł), będę publikował rzadziej ale za to wyłącznie artykuły i felietony własne. Mam ambitny plan aby moje wpisy publikowane były mniej więcej o stałym czasie (zakładam czwartek co drugi tydzień). Zobaczymy jak się te plany zrealizują.

Tematyka moich wpisów także zostanie nieco ograniczona. Pozostane przy komentowaniu wydarzeń politycznych związanych z prawem i legislacją oraz funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości.

Sądzę jednak, że nie uniknę (od czasu do czasu) publikacji z zakresu moich pasji pozazawodowych: afrykanskich podrózy, prawniczych zastosowań informatyki i wykorzystania Internetu w pracy prawnika oraz pasji szczególnie przyjemnej: sztuki kulinarnej.

Internetowa witryna mojej kancelarii – jak Państwo widzą – uległa całkowitej przebudowie. Dziękuję Koledze apl.rad. Adamowi Klimowskiemu za wieloletnią pomoc informatyczmą w jej prowadzeniu.

Zaczynamy 1 lutego 2015 r.

Pozdrawiam 🙂

Jerzy M. Majewski

JMM

MacLawye® - najnowsze publikacje Mecenasa Jerzego M. Majewskiego

Od góry

Zakres usług prawnych świadczonych przez Kancelarię Mecenasa Jerzego M. Majewskiego

Wykładnia prawa

Mecenas Jerzy M. Majewski bezpośrednio po studiach, przez sześć lata pracował jako asystent w Instytucie Teorii Państwa i Parawa Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie zajmował się głównie teorią norm i teorią wykładni prawa m.in pod kierunkiem profesorów Zygmunta Ziembińskiego i Janusza Romula. Zdobytą wówczas wiedzę i doświadczenie Mecenas Jerzy M. Majewski z powodzeniem wdraża w praktyce. Pan Mecenas Jerzy M. Majewski uznawany jest powszechnie za specjalistę w dziedzinie wykładni i interpretacji przepisów prawa. Ma to szczególne znaczenie przy konstruowaniu apelacji, skarg kasacyjnych, wniosków i skarg do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności przepisów prawa z Konstytucją Rzeczypospolitej. Doświadzenie Mecenasa Jerzego M. Majewskiego w tym zakresie zostało docenione przez Naczelną Radę Adwokacką, która w listopadzie 2014 r. powierzyła mu (w ramach dwuosobowego zespołu) opracowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją znowelizowanej treści art. 82 Kodeksu postępowania karnego, przyznającego radcom prawnym uprawnienia obrońców (sprawa jest w toku).

Stała obsługa prawna

Dynamicznie rozwijające się spółki i inne podmioty gospodarcze wymagają rzetelnego i fachowego wsparcia prawniczego w celu optymalizacji stosowanych rozwiązań dopasowanych do prowadzonego modelu biznesowego. Od początku istnienia kancelarii Mecenasa Jerzego M. Majewskiego prawo handlowe i gospodarcze uznawane było za główną specjalizację kancelarii.
Mec. Jerzy M. Majewski oferuje podmiotom gospodarczym wszelkie aspekty obsługi prawnej związanej z działalnością przedsiębiorstwa, w tym w szczególności doradztwo korporacyjne polegające na prawnej organizacji przedsiębiorstwa, sporządzaniu dokumentów korporacyjnych, rejestracji podmiotów gospodarczych oraz późniejszego prowadzenia postępowań przed sądem rejestrowym, w postępowaniach upadłościowych i naprawczych, a także likwidacyjnych. W tym zakresie Mecenas Jerzy M. Majewski wykorzystuje swoje doświadczenie, nabyte w okresie gdy był syndykiem masy upadłości tak dużych przedsiebiorstw jak Poznańska Fabryka Maszyn niwnych AGROMET czy Wojewódzki Związek Spółdzielczości Mleczarskiej ( kwota pozyskana przez Mec. Jerzego M. Majewskiego w toku upadłości WZSM do dzisiaj nalezy do najwyższych w okregu apelacji poznańskiej kwot pozyskanej w toku upadłości likwidacyjnej).
W zakresie działalności bieżącej podmiotów gospodarczych, Kancelaria Mecenasa Jerzego M. Majewskiego świadczy usługi przygotowywania opinii, analiz i ekspertyz prawnych, kompleksowego i wszechstronnego sporządzania umów i kontraktów dostosowanych do potrzeb Klienta. Prawo korporacyjne firmy (statuty, regulaminy, umowy wzorcowe) to konstytucja i ustawa każej firmy od ich rzetelnego i dobrego opracowania zależy częstokroć sukces przedsiębiorstwa.

Do niedawna nie było w zwyczaju i polskiej świadomości prawnej korzystanie ze stałej obsługi prawnej przez osoby fizyczne. Zmieniająca się rzecywistość, powodująca, że każdy człowiek jest uwikłany w sieć coraz bardziej złożonych i skompliowanych stosunków prawnych, powodują, że coraz więcej osób chce korzystać ze stałej obsługi prawnej. Dla osób fizycznych kancelaria przygotowała specjalną ofertę, ktorą porównać można (zarówno co do formy jak i ceny) z ubezpieczeniem Auto Casco. W porównywalnej cenie rocznej, kancelaria świadczy usługi w drobnych sprawach życia codziennego a w wypadku uwikłania zleceniodawcy w poważniejszy proces, nie pobiera dodatkowych opłat.

Negocjowanie kontraktów handlowych – arbitraż

Tak jak w medycenie najważniejsza jest profilaktyka, tak i w rzetelnej obsłudze prawnej najważniejsze jest zapobieganie sporom i procesom sądowym. Dorze skostruowana umowa bądź kontakt handlowy pozwala osiągnąć ten cel. Mecenas Jerzy M. Majewski nie tylko projektuje i opiniuje umowy ale podejmuje się także doradztwa w toku negocjacji kontraktów handlowych. Konstruując umowę – mimo, że strony przy zawieraniu umowy zawsze deklarują dobrą wolę jej rzetelnego wykonania – należy zawsze przewidywać, że strony wejdą w spór co do jej wykonania bądź znajdą się w konflikcie prawnym.

Jedną z metod uniknięcia procesu sądowego przed sądem powszechnym jest umieszczenie w kontrakcie tzw. klauzuli arbitrażowej, czyli umowy nazywanejw polskiej tradycji prawniczej zapisem na sąd polubowny (arbitrażowy). Zapis na sąd polubowny (sąd arbitrażowy) wyłącza kognicję sądu powszechnego i pozwala w razie sporu zaoszczędzić czas i piniądze. Jest tak dlatego, że cechą arbitrażu jest szybkość postępowania, niższe koszty i pełna poufność. Istnieją stałe sądy arbitrażowe ale spór może być poddany także pod rozstrzygnięcie arbitrażu powołanego dokonkretenego stosunku prawnego (sąd ad hoc). Nalezy podkreślić, że wyrok sądu arbitrażowego, po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sądpowszechny (w znacząco uproszczonej procedurze), jest tak samo wykonalny przez komornika jak wyrok sądu powszechnego. Jednakżepostępowanie arbitrażowe ma także swoje niuanse i niebezpieczenstwa. Pan Mecenas Jerzy M. Majewski przez dwanaście lat był Prezesem Stałego Polubownego Sądu Arbitrażowego Wielkopolskiej Izby Przemysłowo Handlowej w Poznaniu (bodaj pierwszego stalego sądu arbitrażowego powstałego po przemianach ustrojowych 1989-go roku). Mecenas Jerzy M. Majewski był wielokrotnie powoływany do składów orzekających sądów arbitrażowych działających zarówno ad hoc jak i w oparciu o własne regulaminy bądź regulamin modelowy UNCITRAL. Obecnie Mecenas Jerzy M. Majewski doraa przy wyborze arbitrażu, projektuje umowy o arbitraż a także podejmuje się funkcji arbitra. W akiej sytuacji ze szczególną uwagą rozważyć nalezy możność bycia arbitrem i ewentialność zaistneinia konfliktu interesów (nie może być arbitrem klient kancelarii, który jest obsługiwany prawnie prez kancelarię).

Reprezentacja stron

Reprezentacja stron przed sądami to klasyczny rodzaj działalności adwokackiej. Mecenas Jerzy M. Majewski częstokroć twierdzi, że jego naturalnym środowiskiem jest sala sądowa. Mimo wieloletniego uprofilowania kancelarii Mecenasa Jerzego M. Majewskiego na działalność w zkresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego, kancelaria nadal przyjmuje sprawy sądowe. Mecenas Jerzy M. Majewski z jednakowym zaangażowaniem reprezentuje swoich PT Klientów zarówno w sprawach z wyboru jak i w sprawach z urzędu powierzanych mu przez sądy. Znajomość procedury sądowej to wielorotnie klucz do sukcesu w procesie.

Proces sądowy ma dwa aspekty. Pisemny (dominujący w Wielkopolsce) oraz ustny. Mecenas Jerzy M. Majewski do każego pisma procesowego (nawet prostego zawiadomienia sądu, bądź pisma przewodniego) przywiązuje ogromną wagę tak w zakresie jego treści jak i formy. Co do ustnego aspektu procesu można postawić tezę, że Mecenas Jerzy M. Majewski w swoich przemówieniach i mowach obrończych wykazuje się znakomitą erudycją.

Obrona

Mimo, że Kancelaria Meceasa Jerzego M. Majewskiego od początku swego funkcjonowania uprofilowana była na działalność w obszarach prawa handlowego i gospodarczego, Mecenas Jerzy M. Majewski podejmował się wielokrotnie obron w sprawach karnych, zwłaszcza powiązanych z działalnoscią gospodarczą; w szczególności w sprawach przestępstw gospodarczych, w sprawach karno-skarbowych, w sprawach przestępczości celnej i dewizowej. Mecenas Jerzy M. Majewski podejmuje się także obrony w sprawach poszlakowych i precedensowych. Wielokrotnie – z sukcesem – przyjmował sprawy karne na etapie postępowania apelacyjnego, doprowadzając do ich ponownego rozpoznania.

Lobbing

Od 2009 r. Mecenas Jerzy M. Majewski jest wpisany na listę wykonujących zaodowo działalność lobbingową, prowadzoną przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Mecenas Jerzy M. Majewski jest obecnie czynnym lobbystą na etapie rządowego procesu legislacyjnego oraz w Sejmie i Senacie. Działania lobbingowe Mecenas Jerzego M. majewskiego koncentrują się wokó sporządania opinii do projektów ustaw, pisania projektów aktów prawnych i poprawek do aktów procedowanych w toku prac legislacyjnych. Mecenas Jerzy M. Majewski prowadząc w swojej Kancelarii Lobbingu i Legislacji projekty lobbingowe, brał udział w posiedzeniach komisji senackich i sejmowych. Od 2009 r. Mecenas Jerzy M. Majewski prowadził projekty:

  • w sprawie ustawy o lobbingu (projekt rządowy upadł);
  • w sprawie zaniechania przez ministra sprawiedliwości likwidacji znaków opłaty sądowej (prace ministerstwa nad projektem zostały wstrzymane);
  • w sprawie depenalizacji posiadania nieznacznej ilości ziela konopii (lobbing bez powodzenia);
  • w sprawie zaniechania wprowadzenia do kodeksu postepowania cywilnego obowiązku podawania numeru PESEL pozwanego w pierwszym piśmie procesowym (Senat RP przyjął poprawkę zgodną z propozycją lobbysty);
  • w sprawie poselskiego projektu ustawy o postępowaniach dyscyplinarnych wobec osób wykonujących niektóre zawody zaufania publicznego (projekt wycofany)
  • w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, w zakresie sprzeciwu wobec propozycji przyznania radcom prawnym uprawnień obrońców (lobbing prowadzony z upoważnienia Naczelnej Rady Adwokackiej bezskuteczny w toku prac parlamentarnych, obecnie tra postępowanie w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przyjętej nowelizacji, Mecenas Jerzy M. Majewski wchodzi w skład zespołu NAczelnej Rady Adwokackiej opracowującego wniosek).

Dostęp do akt

Kancelaria korzyta z programu System Obsługi Biurowej i Ewidencji Spraw Kancelarii Adwokackiej. Jest to autorski program opracowany przez Mec. Jerzego Marcina Majewskiego na platformie bazy danych FileMake® Pro. Program ewidencjonuje sprawy prowadone w kancelarii, automatycznie przypisuje do sprawy zadania, terminy, korespondencję wychodzącą i przychodzącą oraz rozlicza czas pracy i ewidencjonuje koszty prowadzonej sprawy. System działa w sieci i umozliwia dostęp do bazy danych zarówno z komputerów stacjonarnych jak i z urządzen mobilnych. Z każdą sprawą powiązane są podmioty uczestniczące: powód, pozwany, pełnomocnicy stron, sędziowie, sądy. dzięki temu z karty ewidencyjnej sprawy jest bezpośredni dostęp do karty podmiotu z jego danymi osobowymi, numerem PESEL bądź NIP, oraz wykazem innych powiązanych spraw. System zainstalowany jest na własnym serwerze firmy, całkowicie niezależnym od strony internetowej kancelarii. Bezpieczenstwo danych jest zapewnione sustemem haseł i szyfrowanych adresów na poziomie właściwym dla banków i innych instytucji finansowych. Każdy PT Klient kancelarii może uzyskać przez Internet dostęp do akt swojej sprawy. Przeczytaj więcej o systemie i sposobie dostępu do akt, zobacz zrzuty stron.

W witrynie kancelarii:

Od góry

Ładowanie…

Kancelaria Adwokacka & Kancelaria Lobbingu i Legislacji

Jerzy Marcin Majewski

adwokat

ul. Ogrodowa 10 lokal 3

61-821 Poznań

tel. +48 61 654 98 00